Француз Республикасында консулдық іс-әрекеттер жасау үшін алынатын консулдық алымдар ставкаларының мөлшерлері

Размеры ставок консульских сборов, взимаемых во Французской Республике за совершение консульских действий