Қазақстан Республикасының консулдық мекемелерi Қазақстан Республикасының келесi санаттағы азаматтарын есепке алуды жүзеге асырады:

1) Консулдық округ аймағында тұрақты тұрып жатқандарды;
2) Консулдық округ аймағына уақытша келгендердi.

Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке қоюдың мақсаты:
1) Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау;
2) болу елiнiң заңнамасы, Қазақстан Республикасы мен болу мемлекетi қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар, сондай-ақ халықаралық ғұрыптар ұсынған барлық құқықтарды Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына жан-жақты көмек көрсету;
3) Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актiлерiн сақтауларын және олардың өз мiндеттерiн орындауларын бақылау болып табылады.


Тұрақты консулдық есепке тұру үшін Қазақстан Республикасының Париж қаласындағы Елшілігінің Консулдық бөліміне келесі құжаттарды тапсыру қажет:

1. Еркін нысандағы өтініш;
2. Мөлшері 3х4 сантиметр бір түсті фотосурет;
3. Жеке басты куәландыратын тіркеу карточкасы (түпнұсқа және көшірме);
4. Толтырылған есепке алу карточкасы.


Уақытша консулдық есепке тұру үшін Қазақстан Республикасының Париж қаласындағы Елшілігінің Консулдық бөліміне келесі құжаттарды тапсыру қажет:

1. Еркін нысандағы өтініш;
2. Мөлшері 3х4 сантиметр бір түсті фотосурет;
3. Жеке басты куәландыратын тіркеу карточкасы (түпнұсқа және көшірме);
4. Толтырылған есепке алу карточкасы.

———————————————————————————————————————————

Консульские учреждения Республики Казахстан осуществляют учет следующих категорий граждан Республики Казахстан:

1. постоянно проживающих на территории консульского округа;
2. временно находящихся на территории консульского округа.

Целью учета граждан Республики Казахстан за границей является:
1) защита прав и законных интересов граждан Республики Казахстан;
2) всемерное содействие использованию гражданами Республики Казахстан всех прав, предоставленных законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями;
3) контроль за соблюдением гражданами Республики Казахстан Конституции Республики Казахстан и других законодательных актов Республики Казахстан и исполнением ими своих обязанностей.


Для постановки на постоянный консульский учет необходимо предоставить в Консульский отдел Посольства РК в ФР следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме;
2. Одна цветная фотография размером 3х4 сантиметров;
3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
4. Заполненная учётная карточка.

Для постановки на временный консульский учет необходимо предоставить в Консульский отдел Посольства РК в ФР следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме;
2. Одна цветная фотография размером 3х4 сантиметров;
3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
4. Заполненная учётная карточка.