Уақытша сапарға шығып, Францияда тұрақты тұрып қалуға ниет білдірген Қазақстан Республикасының азаматтарына арналған
АҚПАРАТ

Еліміздің азаматтары Қазақстан Республикасының аумағынан жеке шаруаларымен шығып, сол жерде тұрақты тұрып қалуға ниет білдіргендер ҚР құзыретті органдарынан тиісті рұқсат алу үшін құжаттарын ҚР шетелдік мекемелеріне тапсырулары қажет.
Францияда ТТҚ-ға құжаттарды тапсыру үшін Сізге алдын ала консулдың қабылдауына жазылуыңыз қажет және келесі құжаттар тізімін екі данада тапсыру керек:
1. Консулдың атына Францияда тұрақты тұруға қалдыру туралы еркін нысанда өтініш;
2. Шетелдік паспорттың түпнұсқасы және өзекті ақпараттары бар беттерінің көшірмесі - 2 дана;
3. ҚР азаматының жеке куәлігінің түпнұсқасы ЖСН-мен бірге немесе осы құжат тиісті органдарға өткізілгендігі туралы анықтама - 2 дана;
Егер Еліміздің азаматының жеке куәлігі жоғалып немесе жарамдылық мерзімі өтіп кеткен болса, өтініш білдіруші жазбаша түрде түсініктеме беру қажет.
4. Әскери билеттің түпнұқасы және көшірмесі немесе осы құжат тиісті
органдарға өткізілгендігі туралы анықтама - 2 дана;
5. Еңбек кітапшасының түпнұсқасы және көшірмесі - 2 дана;
6. Толтырылған сауалнама көшірмесімен бірге (сауалнаманы толтыру
барысында жақын туыстарыңыздың деректерін толық көрсету қажет (шешесі, әкесі, аға-інісі, әпке-сіңілісі, жұбайы, сондай-ақ неке айырылысқан болса да), олардың Қазақстандағы, сонымен қатар шетелдегі мекенжайлары, Қазақстаннан шыққан күні) - 2 дана;
7. Фотосурет 3,5х4,5 - 2 дана;
8. Сізге Францияда тұрақты тұруға құқық беретін болмыш мемлекеттің құзыретті органдары берген тұрақты тұру рұқсатының түпнұсқасы және қазақ және орыс тілдеріндегі куәландырылған аудармасы – 2 дана;
9. Заң бойынша Сізден алимент алуға құқылы Қазақстан Республикасында тұратын тұлғалардан Сіздің шығуыңызға қарсылықтары жоқ екендігі жөніндегі нотариалды түрде куәландырылған өтініштері (ата-анаңыздың немесе егер бірлескен некеден кәмілетке толмаған балалары болса, бұрынғы жұбайыңыздың/зайыбыңыздың және т.б.). Өтініш білдіруші қандай да бір себебтермен мұндай өтінішті ала алмаса, бұл сұрақ сот арқылы шешіледі немесе қосымша қайтыс болу туралы куәліктің түпнұсқасын 2 дана көшірмесімен бірге тапсыру қажет;
10. Қазақстан Республикасының 18 жасқа толмаған азаматын ата-анасының біреуімен бірге қалдыру барысында (қамқоршы, тәрбиеші) ҚР аумағында тұратын басқа ата-анасының нотариалды түрде куәландырылған келісімі қажет. Кәмілетке толмаған баланың шығуына қатысты ата-анасының біреунің келісімі болмаған жағдайда, бұл сот арқылы шешіледі. Соттың шешімін куәландырыу қажет. Қосымша некені бұзу туралы куәліктің түпнұсқасын және көшірмесін немесе қайтыс болу туралы куәліктің түпнұсқасын 2 дана көшірмесімен бірге тапсыру қажет;
11. Егер ата-анасының біреуі ТМД аумағында болып, Сізбен бірге кәмілеттік жасқа толмаған балалар қалған болса, онда баланың Францияда тұруына жазбаша түрде оның келісімін тапсыру қажет, егер бала 10 жастан үлкен болса, оныңда куәландырылған жазбаша келісімі қажет. Егер ата-анасының біреуінің келісімін алу мүмкін болмаса, оның себебін жеке өтініште толық көрсету қажет. Сондай-ақ балалардың туу туралы куәліктерінің түпнұсқасын және 3 дана көшірмесімен бірге тапсыру қажет;
12. Сіздің туу туралы куәлігіңіздің түпнұсқасы және көшірмесі - 2 дана;
13. Неке қию туралы куәліктің түпнұсқасы және 2 дана көшірмесі. Аталған құжатты француздық құзыретті мекемелер ресімдеген жағдайда, «Apostille» мөртаңбасы, сонымен қатар қазақ немесе орыс тілдеріндегі куәландырылған аудармасы 2 дана болуы міндетті;
14. Консулдық алым 120 еуро болады;

Назар аударыңыз!
Сіздің өтінішіңізді қарастыру мерзімі 1 жыл және оданда көп уақытты құрайды.

Қажет болған жағдайда Консулдық бөлім Сізден қосымша құжаттарды талап етуге құқылы.

ИНФОРМАЦИЯ
для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и
желающих остаться на постоянное место жительство во Франции


Граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительство, должны обращаться в загранучреждения Республики Казахстан для того, чтобы подать документы на получение соответствующего разрешения компетентных органов Казахстана.
Для подачи документов об оставлении на ПМЖ во Франции Вам необходимо представить следующий перечень документов с копиями в двух экземплярах:
1. заявление на имя консула в произвольной форме об оставлении на
постоянное место жительство во Франции – 1 экз.;
2. оригинал и копия паспорта с копиями страниц, содержащих актуальную информацию – 2 экз.;
3. оригинал и копии удостоверения личности гражданина РК с ИИН или справку о сдаче данного документа в соответствующие органы с копиями в 2 экз.;
В случае отсутствия, утери или истечения срока действия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, заявителем представляется письменное объяснение.
4. оригинал и копии военного билета или справку о сдаче военного билета в соответствующие органы с копиями в 2 экз.;
5. оригинал и копии трудовой книжки в 2 экз.;
6. заполненную анкету (при заполнении анкеты необходимо подробно указать данные о близких родственниках (мать, отец, брат, сестра, супруг(-а), в том числе, если брак был расторгнут), адреса их проживания как на территории РК, так и за границей; дату выезда из Казахстана) с копиями в 2 экз.;
7. фотографии 3,5х4,5 — 2 шт.;
8. оригинал разрешения на постоянное место жительство, выданное
компетентными органами страны пребывания, дающий Вам право на постоянное проживание во Франции, а также их копии с заверенным переводом на казахский или русский языки, с наличием штампа "apostille", в 2 экз.;
9. нотариально удостоверенное заявление от проживающих в Республике Казахстан лиц, имеющих по закону право на получение от Вас алиментов (родители или бывшие супруги, если имеются несовершеннолетние дети от совместного брака и др.), об отсутствии у них возражений на Ваш выезд. В тех случаях, когда заявитель по каким-либо причинам не может получить такое заявление, вопрос решается в судебном порядке, либо дополнительно необходимо представить оригинал свидетельства о смерти с копиями в 2 экз.;
10. при оставлении граждан Республики Казахстан, не достигших 18 лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) необходимо предоставить нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории Республики Казахстан. При отсутствии согласия одного из родителей выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке. Решение суда должно быть заверено. Дополнительно необходимо представить оригинал и копию свидетельства о расторжении брака, либо оригинал свидетельства о смерти с копиями в 2 экз.;
11. если с Вами остаются несовершеннолетние дети, один из родителей которых находится на территории СНГ, необходимо предоставить его письменное согласие на то, чтобы ребенок проживал во Франции, Если ребенок старше 10-ти лет, необходимо также заверенное письменное согласие ребенка. В случае, если получить согласие одного из родителей не представляется возможным, то в отдельном заявлении необходимо подробно указать причины этого. Также необходимо представить оригиналы и копии свидетельств о рождении детей в 2 экз., если документ выдан французским компетентным органом, наличие штампа "apostille", а также заверенного перевода свидетельства на казахский или русский языки обязательно;
12. оригинал и копии Вашего свидетельства о рождении в 2 экз.;
13. оригинал и копии свидетельства о заключении брака. В случае выдачи данного документа французским компетентным органом наличие штампа «Apostille», а также заверенного перевода свидетельства на казахский или русский языки обязательно в 2 экз.;
14. оплата консульского сбора в размере 120 евро производится банковской картой.


Внимание!
Время рассмотрения Вашего ходатайства может составить 1 год и более.
В случае необходимости Консульский отдел вправе затребовать у Вас дополнительные документы.